Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow XXVII Sesja Rady Gminy
XXVII Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwo?uj? XXVII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 26.10.2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) okre?lenia wysoko?ci stawek podatku od nieruchomo?ci obowi?zuj?cych na terenie gminy Wola Uhruska na 2018 r.
6.2) okre?lenia wysoko?ci rocznych stawek podatku od ?rodków transportowych na terenie Gminy Wola Uhruska na 2018 r.;
6.3) Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Wola Uhruska;
6.4) szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon? przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6.5) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
6.6) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
6.7) wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy w Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego „WOKÓ? Woli Uhruskiej;
6.8) zmian w bud?ecie gminy.
7. Prezentacja protoko?u Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Uhruska z kontroli przeprowadzonej w Urz?dzie Gminy w sprawie gospodarki wodnej i ?ciekowej (odp?atno?? za wod? i ?cieki).
8. Informacja dotycz?ca o?wiadcze? maj?tkowych z?o?onych przez Radnych i Wójta Gminy Wola Uhruska za 2016 r.
9. Informacja o przygotowaniu gminnych placówek o?wiatowych do nowego roku szkolnego.
10. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zako?czenie XXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Prewodnicz?cy Rady
Marek Kuszneruk


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9028258
Imieniny
11 Sierpnia 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Herman,
Ligia, Lukrecja,
Włodzimierz,
Włodziwoj, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 143 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9028258 internautów
TRW