Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow UZUPE?NIENIE ARTYKU?U.
UZUPE?NIENIE ARTYKU?U.
Napisał Administrator   

Uzupe?nienie artyku?u p.t.

Droga, cho? nie wygl?da...”

Budow? sceny zadaszonej w Woli Uhruskiej oraz trzech placów zabaw: w Piaskach, Siedliszczu i Zbere?u zrealizowano przy udziale ?rodków finansowych z Unii Europejskiej pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) za po?rednictwem Lokalnej Grupy Dzia?ania (LGD) we W?odawie.

Lp.

Tytu? projektu

Warto??

inwestycji [z?]

?rodki w?asne

[z?]

Dotacja [z?]

(PROW LGD)

1.

Budowa ogólnodost?pnej zadaszonej sceny w Woli Uhruskiej.

92 491

42 719

49 772

2.

Zagospodarowanie terenu w Zbere?u (plac zabaw dla dzieci, si?ownia zewn?trzna, boisko do siatkówki,ogrodzenie).


103 513

 

 

57 982

 

 

86 275

3.

Plac zabaw dla dzieci w Siedliszczu oraz zakup si?owni wewn?trznej.

21 699

4.

Plac zabaw dla dzieci w Piaskach

19 044


Razem:

236 748

100 701

136 047


Wybór wy?ej wymienionych projektów zosta? dokonany w oparciu o wnioski So?tysów poszczególnych wsi, Radnych oraz organizacji spo?ecznych dzia?aj?cych na danym terenie (OSP, Rady So?eckie).

Na powy?sze zadania dwukrotnie organizowano przetargi, a zatem nie by?o wi?kszych szans na uzyskanie ni?szych cen poprzetargowych, a terminy zawarte w umowach o dofinansowanie by?y do?? krótkie.

Aby nie utraci? przyznanej dotacji zosta?a podj?ta decyzja o realizacji projektów.

Wydaje si?, ?e by?o to dzia?anie jak najbardziej uzasadnione, gdy? dotacji zewn?trznych dla gmin jest coraz mniej i coraz trudniej je uzyska?, a takie projekty, które wspieraj? rozwój rodzin i dzieci s? ze wszech miar po??dane.

Natomiast usytuowanie sceny zadaszonej nad Bugiem zosta?o wybrane spo?ród trzech proponowanych lokalizacji (GOSiR, park przy PKP, „Pompka”) bior?c pod uwag? przewidywan? dla mieszka?ców uci??liwo?? podczas organizacji imprez oraz fakt, ?e jest to licznie odwiedzane miejsce zarówno przez mieszka?ców, jak i turystów, a zatem publiczno?? aktywnie sp?dzaj?c czas nad Bugiem – niejako przy okazji – b?dzie uczestnikiem imprez kulturalnych.

Ponadto nale?y zauwa?y?, ?e a?urowa konstrukcja oraz odpowiednie ustawienie sceny w pe?ni j? eksponuje nie przys?aniaj?c terenów otaczaj?cych starorzecze Bugu.

                                                                          Z powa?aniem
                                                                          /-/ Jan ?ukasik

                                                                         Wójt Gminy

Poni?ej zdj?cia zrealizowanych projektów:


1. Scena zadaszona nad starorzeczem Bugu.


2. Plac zabaw e Siedliszczu.


3. Plac zabaw w Piaskach.


4. Plac zabaw oraz si?ownia zewn?trzna w Zbere?u.
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8986963
Imieniny
5 Sierpnia 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyriak, Emil,
Karolin, Maria,
Nonna, Oswald,
Oswalda, Stanisława
Do końca roku zostało 149 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8986963 internautów
TRW