Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XXIX Sesja Rady Gminy
XXIX Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857) zwo?uj? XXIX Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 28.12.2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) zmian w bud?ecie gminy na 2017 r.;
6.2) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020
6.3) uchwalenia bud?etu na rok 2018;
6.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021
6.5) gminnego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych na 2018 rok;
6.6) ustalenia wysoko?ci ekwiwalentu pieni??nego dla cz?onków Ochotniczych Stra?y
       Po?arnych w Gminie Wola Uhruska;
6.7) przyj?cia Planu Pracy Rady Gminy;
6.8) zatwierdzenia planów pracy sta?ych komisji Rady Gminy.
7. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zako?czenie XXIX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
/-/ Marek Kuszneruk
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9003720
Imieniny
8 Sierpnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak,
Cyryl, Emil,
Emilian, Emiliusz,
Niezamysł, Olech,
Sylwiusz
Do końca roku zostało 146 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9003720 internautów
TRW