Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow XXX Sesja Rady Gminy
XXX Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z pó?n. zm.) zwo?uj? XXX Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 25.01.2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) wyboru metody ustalenia op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op?aty;
6.2) zmian w uchwale w sprawie okre?lenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomo?ci, rolnego i le?nego
6.3) wyra?enia zgody na odst?pienie od obowi?zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier?awy nieruchomo?ci stanowi?cej w?asno?? Gminy Wola Uhruska
6.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021;
6.5) zmian w bud?ecie gminy;
7. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zako?czenie XXX Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marek Kuszneruk
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407313
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407313 internautów
TRW