Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow INFORMACJA
INFORMACJA
Napisał Administrator   


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ?YWNO?CIOWA 2014-2020

JEST WSPÓ?FINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJ?CYM PODROGRAM 2017

W pa?dzierniku 2017 roku gmina Wola Uhruska po raz kolejny przyst?pi?a do Programu Operacyjnego Pomoc ?ywno?ciowa 2014-2020 Podprogram 2017, który jest wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj?cym.

Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego „Gmina Nadbu?a?ska” im. W. Stelmacha w Woli Uhruskiej przy ?cis?ej wspó?pracy Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej.

Celem programu jest zapewnienie najubo?szym mieszka?com Polski pomocy ?ywno?ciowej oraz uczestnictwa w dzia?aniach w ramach ?rodków towarzysz?cych w okresie  sierpie? 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegó?owymi s?:

1) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy ?ywno?ciowej sk?adaj?cej si? z organizacji partnerskich lokalnych zgodnie z zasadami PO P?,
2) racjonalne zagospodarowanie artyku?ów spo?ywczych otrzymanych z OPO oraz z innych ?róde?, na potrzeby udzielania pomocy ?ywno?ciowej osobom najbardziej potrzebuj?cym,
3) przekazanie artyku?ów spo?ywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy ?ywno?ciowej zgodnie z zasadami PO P?,
4) prowadzenie dzia?a? w ramach ?rodków towarzysz?cych w?ród osób najbardziej potrzebuj?cych zakwalifikowanych do obj?cia pomoc? ?ywno?ciow?, maj?cych na celu w??czenie spo?eczne. 

Kryteria kwalifikowalno?ci osób do statusu osoby najbardziej potrzebuj?cej: 

Pomoc? ?ywno?ciow? w ramach PO P? mog? by? obj?te osoby i rodziny znajduj?ce si? w trudnej sytuacji ?yciowej, spe?niaj?ce kryteria okre?lone w art. 7 ustawy o pomocy spo?ecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniaj?cego do skorzystania z pomocy spo?ecznejtj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodaruj?cej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Bior?c pod uwag? powy?sze kryteria do Podprogramu 2017 Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej zakwalifikowa? 650 osób (w tym 95 osób niepe?nosprawnych) z 241 rodzin mieszkaj?cych na terenie gminy Wola Uhruska.

Okres dystrybucji ?ywno?ci:  sierpie? 2017 – czerwiec 2018

Artyku?y spo?ywcze dystrybuowane w ramach Podprogramu 2017:

groszek z marchewk?, fasola bia?a, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powid?a ?liwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ry? bia?y, kasza gryczana, herbatniki ma?lane, mleko UHT, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier bia?y, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy dojrzewaj?cy.

?ywno?? wydawana osobom potrzebuj?cym  w ramach POP? wydawana jest nieodp?atnie.< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9003794
Imieniny
8 Sierpnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak,
Cyryl, Emil,
Emilian, Emiliusz,
Niezamysł, Olech,
Sylwiusz
Do końca roku zostało 146 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9003794 internautów
TRW