Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XXXI Sesja Rady Gminy
XXXI Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z pó?n. zm.) zwo?uj? XXXI sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 08.03.2018 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?u z XXX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Informacja w sprawie stanu porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2017 r.
7. Podj?cie uchwa? w sprawie:
7.1) zmiany uchwa?y w sprawie szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon? przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7.2) podzia?u gminy Wola Uhruska na okr?gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka?dym okr?gu;
7.3) podzia?u Gminy Wola Uhruska na sta?e obwody g?osowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
7.4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów o?wiatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawid?owo?ci ich pobrania i wykorzystywania;
7.5) programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t w gminie Wola Uhruska na 2018 r.;
7.6) udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej w zakresie organizacji tras poci?gów pasa?erskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Che?m-W?odawa);
7.7) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021;
7.8) zmian w bud?ecie gminy.
8. Sprawozdania z realizacji planów pracy w 2017 r. sta?ych komisji i Rady Gminy.
9. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zako?czenie XXXI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
/-/ Marek Kuszneruk
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9011332
Imieniny
9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9011332 internautów
TRW