Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow XXXIII Sesja Rady Gminy
XXXIII Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z pó?n. zm.) zwo?uj? XXXIII sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 30.05.2018 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

2. Uchwalenie porz?dku obrad.

3. Przyj?cie protoko?u z XXXI i XXXII Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6. Podj?cie uchwa? w sprawie:

6.1) okre?lenia na rok 2018 sezonu k?pielowego oraz wykazu k?pielisk na terenie Gminy Wola Uhruska;

6.2) ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania op?at za kszta?cenie pobierane przez szko?y wy?sze i zak?ady kszta?cenia nauczycieli oraz specjalno?ci i formy kszta?cenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;

6.3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021;

6.4) zmian w bud?ecie gminy.

7. Raport o stanie realizacji w 2017 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.

8. Raport o stanie realizacji w 2017 r. Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

9. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej za 2017 r. i ocena zasobów pomocy spo?ecznej.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu wspó?pracy Gminy Wola Uhruska z organizacjami pozarz?dowymi za 2017 r.

11. Prezentacja protoko?u Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Uhruska z kontroli funkcjonowania Szkolnego Schroniska M?odzie?owego przy Zespole Szkó? w Woli Uhruskiej.

12. Prezentacja protoko?u Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Uhruska z kontroli organizacji dowo?enia uczniów do szkó? na terenie Gminy  Wola Uhruska.

13. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Zako?czenie XXXIII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.


Przewodnicz?cy Rady Gminy

Marek Kuszneruk

 

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9003619
Imieniny
8 Sierpnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Cyriak,
Cyryl, Emil,
Emilian, Emiliusz,
Niezamysł, Olech,
Sylwiusz
Do końca roku zostało 146 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9003619 internautów
TRW