Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Projekty herbu Gminy Wola Uhruska
Projekty herbu Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Gmina Wola Uhruska otrzyma?a wst?pne propozycje herbu przygotowane przez zespó? projektowy: Kamil Wójcikowski i Robert Fidura w oparciu o ustalenia z przedstawicielami gminy poczynione na spotkaniu w dniu 19 kwietnia 2018 r.
Przedstawiamy poni?ej wszystkie otrzymane projekty.
W najbli?szych dniach zostanie podj?ta decyzja, który z projektów b?dzie podstaw? do dalszych prac.


ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

UZASADNIENIE HERALDYCZNO-HISTORYCZNE PROJEKTU HERBU GMINY WOLA UHRUSKA
Gmina Wola Uhruska ani ?adna miejscowo?? le??ca na jej terenie nie pos?ugiwa?a si? w przesz?o?ci zindywidualizowanymi znakami. ?adna z miejscowo?ci gminy nie posiada?a w przesz?o?ci
 praw miejskich i ewentualnych piecz?ci. W zwi?zku z tym, symbole gminy Wola Uhruska musz? zosta? zaprojektowane od podstaw, przy zachowaniu zasad rz?dz?cych projektowaniem nowych herbów samorz?dowych.
Istnieje zbiór zalece?, wypracowanych na posiedzeniach I i II Kolokwium Heraldycznego w Krakowie, dotycz?cych tworzenia nowych herbów gminnych. Zgodno?ci nowych projektów z tymi regu?ami pilnuje Komisja Heraldyczna przy MSWiA w Warszawie. Projektuj?c nowy herb gminny mo?na odwo?a? si? do:
1. Symboliki miejscowych rodów szlacheckich – za?o?ycieli miejscowo?ci, rodzin
wywodz?cych si? z danych miejscowo?ci b?d? na inne sposoby wp?ywaj?cych
na histori? obszaru dzisiejszej gminy.
2. Symboli nawi?zuj?cych do lokalnego kultu ?wi?tych, patronów miejscowych
ko?cio?ów parafialnych itp.
3. Nazwy miejscowo?ci b?d?cej siedzib? gminy, b?d? najstarszej miejscowo?ci na obszarze gminy.
4. Motywów charakterystycznych dla miejscowo?ci i mieszka?ców – dawnych i obecnych zaj??, warunków naturalnych.
5. Wa?nych historycznych wydarze?, faktów, postaci zwi?zanych z gmin? itp.
6. Cennych zabytków architektury i innych obiektów materialnych.
7. Herbów jednostek nadrz?dnych.
Analizuj?c rys historyczny gminy Wola Uhruska, w kontek?cie wy?ej wymienionych motywów tematycznych, projektuj?cy ustalili co nast?puje:
1. Za?o?ycielami siedziby w?adz gminnych, Woli Uhruskiej, byli zapewne Uhrowieccy herbu Suchekomnaty, w?a?ciciele dóbr uhruskich w latach 1414-1572. Uhrowieccy s? wa?ni w historii gminy tak?e jako fundatorzy katolickiego ko?cio?a parafialnego w Uhrusku oraz pierwsi historycznie wzmiankowani w?a?ciciele wsi (nie grodu) Uhrusk i Byty? – czyli dwóch z trzech najdawniej wzmiankowanych wsi gminy (trzeci? by?o Siedliszcze, wzmiankowane w tym samym dokumencie, które nie wesz?o jeszcze wówczas w sk?ad dóbr Uhrowieckich, sta?o si? tak dopiero w 1543 roku). Wa?niejsz? historycznie miejscowo?ci? gminy jest Uhrusk, w którym wzmiankowano istnienie ksi???cego grodu w 1204 roku. Gród ten odnowi? i wzmocni? oraz wybudowa? w nim wie?? obronn? i klasztor ksi??? Daniel Halicki w 1218 roku. Gród podupad? na rzecz Che?ma – w II po?owie XIII wieku.
2. W historii i wspó?czesno?ci Uhruska i Woli Uhruskiej istnia?o wiele ?wi?ty?
ró?nych wyzna? i wezwa?, nie sposób uwzgl?dni? wszystkich mo?liwych
?wi?tych patronów. Projektuj?cy uwa?aj?, ?e tu w sposób czytelny mo?na
jedynie ogólnie nawi?za? do historycznego i tera?niejszego wspó?istnienia
wyznania prawos?awnego i katolickiego.
3. Wola Uhruska zawdzi?cza swoj? nazw? oczywi?cie Uhruskowi, którego
etymologia jest kwesti? dyskusyjn?. Istniej? dwie teorie na ten temat – pierwsza wywodzi nazw? od rzeczki Uherki, która z kolei mia?a zosta? tak
nazwana od licznych w?gorzy - ukrai?skie uhor. Druga teoria mówi o pochodzeniu nazwy od ukrai?skiego okre?lenia osoby narodowo?ci
w?gierskiej – Uhr. Ostatnia teoria zosta?a skonsultowana przez projektuj?cych z j?zykoznawcami z UW i zosta?a przyj?ta jako s?uszniejsza.
4. Na terenie gminy znajduje si? osobliwo?? geomorfologiczna zwana ?ukiem
Uhruskim. Jest to asymetryczna wysoczyzna morenowa op?ywana przez
Uherk? i Bug, z punktem kulminacyjnym o wysoko?ci 235 m n.p.m. ?uk Uhruska wyró?nia si? w okolicy – widoczny jest jako szereg zadrzewionych pagórków wznosz?cy si? ponad równinnymi terenami uprawnymi.
5. Wymieni? tu nale?y przede wszystkim wspomnianego ju? ksi?cia Daniela
Halickiego i jego dzia?alno??. Innych wartych upami?tnienia motywów nie
stwierdzono.
6. Na terenie gminy w?ród zabytków dominuje architektura sakralna. Wymieni? tu mo?na dwie cerkwie prawos?awne z XIX wieku w Kosyniu (obecnie ko?ció? rzymskokatolicki) i Uhrusku oraz ko?ció? katolicki z XVII wieku w Uhrusku.
7. W okresie pierwszych wzmianek historycznych obejmuj?cych tereny obecnej gminy, które przynale?a?y do Rusi i województwa ruskiego, których symbolem by? z?oty lew na b??kitnym polu. Symbol ten przez popularyzatorskie publikacje przypisywany jest te? ruskim ksi???tom halicko-wo?y?skim, w tym Danielowi Halickiemu, ale nale?y mie? na uwadze, ?e motyw lwa w ruskiej symbolice udokumentowany jest najwcze?niej w wieku XIV. Tereny gminy w ramach województwa ruskiego nale?a?y do ziemi che?mskiej, której herb przedstawia? nied?wiedzia mi?dzy drzewami w polu zielonym. Dzisiaj gmina Wola Uhruska nale?y do powiatu w?odawskiego i województwa lubelskiego. Herb powiatowy przedstawiaj?cy na dzielonej w s?up tarczy z prawej god?o herbowe W?odawy, z lewej krzy? Jagiello?ski ponad skrzy?owanymi w?óczniami, nie jest zatwierdzony przez Komisj? Heraldyczn?. Herb województwa lubelskiego jest to?samy z herbem wojewódzkim z czasów I RP i przedstawia skacz?cego jelenia z koron? na szyi. Bior?c pod uwag? to, ?e herb powiatu nie jest zatwierdzony przez Komisj? Heraldyczn?, a tereny gminy Wola Uhruska historycznie do Lubelszczyzny nie nale?a?y, wydaje si?, ?e nale?y odrzuci? nawi?zania do herbu wojewódzkiego i powiatowego.
Proponowany herb przedstawia w polu b??kitnym na trójwzgórzu zielonym, na którego tle umieszczono god?o herbu Suchekomnaty, palisad? z?ot?, zza której taka? wie?a o dwóch kondygnacjach i oknie czarnym w ka?dej kondygnacji, przykryta takim? daszkiem trójk?tnym, flankowana z prawej przez wie?? ko?cieln? z?ot? z daszkiem trójk?tnym zwie?czonym krzy?em ?aci?skim czarnym, z lewej przez wie?? cerkiewn? z?ot? z daszkiem cebulastym zwie?czonym krzy?em prawos?awnym, czarnym.
Palisada i wie?a odwo?uj? si? do grodu w Uhrusku i postaci ksi?cia Daniela
Halickiego, który rozbudowa? i umocni? gród oraz postawi? w nim wie??.
Wie?a ko?cielna i cerkiewna odnosz? si? do pokojowej koegzystencji wyznania
katolickiego i prawos?awnego, do wszystkich historycznych i obecnie istniej?cych
?wi?ty? obu wyzna? na terenie gminy.
Trójwzgórze zielone mo?na odczytywa? dwojako - jako nawi?zanie do hipotezy
w?gierskiego pochodzenia nazwy Uhrusk (elementem herbu W?gier jest
trójwzgórze zielone) lub te? jako nawi?zanie do ?uku Uhruskiego, rolniczego charakteru gminy oraz naturalnego ?rodowiska przyrodniczego.
God?o herbu Suchekomnaty, tr?ba my?liwska z krzy?em – jako
nawi?zanie do rodziny Uhrowieckich – chyba najwa?niejszych nowo?ytnych
w?a?cicieli ziemskich na terenie gminy.
Barwy b??kitna i z?ota nawi?zuj? do barw herbowych Rusi i województwa
ruskiego (z?oty lew na b??kitnym tle). Barwa b??kitna mo?e by? te? odczytywana jako nawi?zanie do wód Bugu i Uherki.
Projektuj?cy chcieliby podda? jeszcze pod rozwag? w?adz gminy dodatkowy wariant herbu, w którym barw? pagórków odmieniono na b??kitn?. Dzi?ki temu zredukowana zosta?a liczba barw co wpisuje si? w zasad? prostoty narzucan? herbom przez Komisj? Heraldyczn?. Zmiana barwy pagórków wyklucza m.in. nawi?zanie do herbu W?gier i „w?gierskiej" etymologii nazwy Uhrusk, ale pozostawia nawi?zanie do ?uku Uhruskiego.


ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 10407444
Imieniny
20 Stycznia 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Dobiegniew, Fabian,
Sebastian
Do końca roku zostało 346 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 10407444 internautów
TRW