Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z WICEWOJEWOD? LUBELSKIM w dniu 27.06.2018 r. w Woli Uhruskiej.
INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z WICEWOJEWOD? LUBELSKIM w dniu 27.06.2018 r. w Woli Uhruskiej.
Napisał Administrator   

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z WICEWOJEWOD? LUBELSKIM w dniu 27.06.2018 r. w Woli Uhruskiej

W dniu 27.06.2018 r. odby?o si? spotkanie w sali gimnazjum w Woli Uhruskiej dotycz?ce ASF oraz szacowania strat suszy. W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Wójt Gminy Wola Uhruska, Kierownik Oddzia?u Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W?odawie, Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarz?dzania Kryzysowego oraz Kierownik O?rodka Doradztwa Rolniczego we W?odawie i  zaproszeni go?cie.

Wicewojewoda Lubelski przedstawi? sytuacje epizootyczn? na terenie Polski i pa?stwach s?siednich, a nast?pnie zapozna? zebranych ze specyfik? choroby afryka?skiego pomoru ?wi?. Ponadto przedstawi? zasady okre?lania wielko?ci stref zapowietrzonej i zagrodzonej wokó? wyznaczonych ognisk. Wyt?umaczy? równie? ró?nice pomi?dzy strefami zapowietrzon? i zagro?on? (3 km + 7 km wokó? ogniska) a obszarami ochronnym, obj?tym restrykcjami, zagro?enia (tzw. obszary czerwony, niebieski i ?ó?ty) wynikaj?cymi z przepisów unijnych. Przedstawi? podstawowe za?o?enia programów pomocowych dla rolników zwi?zanych z refundacj? do 50% kosztów poniesionych na bioasekuracj?, wyrównania strat zwi?zanych z obni?onymi cenami skupu na obszarach czerwonym, niebieskim i ?ó?tym oraz nieoprocentowanych po?yczek w celu regulacji bie??cych zobowi?za?. Informacje powy?sze uzupe?ni? tak?e Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarz?dzania Kryzysowego.

Przedstawiono krótko podstawowe zasady bioasekuracji, tzn.:

- nie kupowa? ?wi? niewiadomego pochodzenia,
- zabezpieczenie ?wi? przed kontaktem z dzikami,
- niekarmienie trzody chlewnej odpadkami kuchennymi,
- zabezpieczenie paszy przed dost?pem zwierz?t wolno?yj?cych,
- stosowanie mat dezynfekuj?cych przed wjazdem do gospodarstwa,
- zakaz wst?pu dla osób postronnych,
- oddzielny strój do chlewni,
- utrzymanie czysto?ci i dezynfekcja,
- rejestracja ?wi? w bazie ARMiR i natychmiastowe zg?aszanie przemieszcze? i ubytków,
- najwa?niejsze – obserwacja stanu zdrowia ?wi?.

W pozosta?ej cz??ci spotkania omówiono procedury szacowania strat w uprawach w zwi?zku z susz? i innymi zjawiskami atmosferycznymi:

 • z?o?enie przez w?a?ciciela gospodarstwa stosownego wniosku do urz?du gminy (wszystkie dane dotycz?ce upraw powinny by? zgodne z wnioskiem o dop?aty sk?adanym do ARiMR, który nale?y udost?pni? do wgl?du komisji),
 • przebieg szacowania szkód przez komisj? powo?an? przez Wojewod? Lubelskiego,
 • protoko?y z szacowania strat,
 • ?rodki wsparcia dla rolników:
  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia?ach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie ?rodków trwa?ych zgodnie z  rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i sposobów realizacji niektórych zada? Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z pó?n.zm.).
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniós? szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym susz? na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników pomocy w op?aceniu bie??cych sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne oraz regulowaniu zaleg?o?ci z tego tytu?u w formie odroczenia terminu p?atno?ci sk?adek i roz?o?enia ich na dogodne raty, a tak?e umorzenie w ca?o?ci lub w cz??ci bie??cych sk?adek,
  • zastosowanie przez Krajowy O?rodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 pa?dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo?ciami rolnymi Skarbu Pa?stwa odroczenia i roz?o?enia na raty p?atno?ci z tytu?u umów sprzeda?y i dzier?awy nieruchomo?ci Zasobu W?asno?ci Rolnej Skarbu Pa?stwa oraz ulg w op?atach czynszu, a tak?e umorzenia raty p?atno?ci czynszu z tytu?u umów dzier?awy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powsta?y szkody,
  • udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.
  W ko?cowej cz??ci spotkania Wicewojewoda udziela? odpowiedzi uzupe?niaj?cych na pytania dotycz?ce zarówno choroby ASF, dzia?alno?ci Kó? ?owieckich, szacowania strat w uprawach, a tak?e spraw lokalnych zwi?zanych z budownictwem drogowym oraz utworzeniem przej?cia granicznego Zbere?e-Adamczuki.
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275055
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275055 internautów
TRW