Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow Podsumowanie obozu Spo?eczno-Naukowego
Podsumowanie obozu Spo?eczno-Naukowego
Napisał jachim   
Podsumowanie obozu Spo?eczno-Naukowego w Woli Uhruskiej
organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ZdjÄ?cie użytkownika Gmina Wola Uhruska.

Obóz Spo?eczno-Naukowy obywa? si? w terminie od 2 do 13 lipca 2018 r. Uczestniczyli w nim lekarze 13 specjalizacji (stomatologia, neurologia, internistyka, ginekologia, okulistyka, dermatologia, kardiologia, laryngologia, ortopedia, ortopedia dzieci?ca, pedriatria, neurologia , chirurgia naczyniowa). Lekarzom towarzyszy?o 25 studentów z kierunku lekarskiego i analityki medycznej.
Oprócz lekarzy specjalistów dzia?a?o równie? laboratorium analityczne ciesz?ce si? bardzo du?ym zainteresowaniem.
Kilku lekarzy specjalistów (stomatolog, ginekolog i kardiolog ) przyjmowa?o w budynku miejscowego O?rodka Zdrowia, a pozostali w budynku Gimnazjum, które na czas obozu zosta?o niejako zamienione na „przychodni? lekarsk?”.
Lekarze – w wi?kszo?ci – zostali zakwaterowani w O?rodku GOSiR-u „Pompka” nad starorzeczem Bugu, a studenci w Schronisku M?odzie?owym. Wy?ywienie by?o przygotowywane przez sto?ówk? miejscowego Zespo?u Szkó?.

Podczas trwania obozu lekarze specjali?ci udzielili 935 porad lekarskich, laboratorium za? wykona?o 277 bada? analitycznych. Szczegó?owe zestawienie ilo?ci pacjentów przyj?tych przez poszczególnych lekarzy przedstawia si? nast?puj?co:
1. Dermatolog - 80 osób
2. Ginekolog - 52 osoby
3. Internista - 54 osoby
4. Kardiolog - 97 osób
5. Neurolog - 58 osób (jeden tydzie? przyj??)
6. Chirurg naczyniowy - 83 osoby
7. Okulista - 162 osoby
8. Ortopeda - 59 osób
9. Ortopeda dzieci?cy - 47 osób (w ci?gu dwóch dni przyj??)
10. Stomatolog - 101 osób
11. Pediatra - 14 osób
12. Reumatolog - 63 osoby
13. Laryngolog - 65 osób
14. Laboratorium - 277 osób
Ogó?em - 1212 osób

Samorz?d Gminy Wola Uhruska dzia?aj?c w imieniu mieszka?ców, sk?ada podzi?kowania W?adzom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wyra?enie zgody na organizacj? obozu w Woli Uhruskiej, a tak?e opiekunowi obozu, lekarzom i studentom , osobom pracuj?cym w laboratorium analitycznym, pracownikom SP ZOZ-u i Gminy za bezinteresown? prac? podczas obozu na rzecz opieki medycznej mieszka?ców oraz go?ci przebywaj?cych na terenie Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy - Marek Kuszneruk
Wójt Gminy - Jan ?ukasik
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9011280
Imieniny
9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9011280 internautów
TRW