Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow PROGRAM OPERACYJNY POMOC ?YWNO?CIOWA 2014-2020.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ?YWNO?CIOWA 2014-2020.
Napisał Administrator   

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ?YWNO?CIOWA 2014-2020

JEST WSPÓ?FINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJ?CYM

PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najubo?szym mieszka?com Polski pomocy ?ywno?ciowej oraz uczestnictwa w dzia?aniach w ramach ?rodków towarzysz?cych w okresie sierpie? 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegó?owymi s?:
1) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy ?ywno?ciowej sk?adaj?cej si? z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej
OPL, zgodnie z zasadami PO P?,
2) racjonalne zagospodarowanie artyku?ów spo?ywczych otrzymanych z OPO oraz z innych ?róde?, na potrzeby udzielania pomocy ?ywno?ciowej osobom najbardziej potrzebuj?cym,

3) przekazanie artyku?ów spo?ywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy ?ywno?ciowej zgodnie z zasadami PO P?,

4) prowadzenie dzia?a? w ramach ?rodków towarzysz?cych w?ród osób najbardziej potrzebuj?cych zakwalifikowanych do obj?cia pomoc? ?ywno?ciow?, maj?cych na celu w??czenie spo?eczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ?YWNO?CI:  wrzesie? 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc ?ywno?ciowa dystrybuowana jest przez Banki ?ywno?ci w Lublinie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje ?ywno?? bezpo?rednio do osób potrzebuj?cych.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNO?CI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1) Pomoc w ramach POP? kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mog? zapewni? sobie/rodzinie odpowiednich produktów ?ywno?ciowych (posi?ków) i dlatego te? trafia? b?dzie do ograniczonej liczby osób znajduj?cych si? w najtrudniejszej sytuacji ?yciowej (okre?lonej przes?ankami z art. 7 ustawy o pomocy spo?ecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej warto?ci odpowiedniego kryterium dochodowego okre?lonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniaj?cego do skorzystania z pomocy spo?ecznej,
tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodaruj?cej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodaruj?cej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowi?c systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana b?dzie w postaci artyku?ów spo?ywczych lub posi?ków, które b?d? przekazywane osobom najbardziej potrzebuj?cym bezp?atnie.
Sposób kwalifikacji:

- OPS b?d? wydawa? osobom potrzebuj?cym skierowania do otrzymania pomocy ?ywno?ciowej  lub przekazywa? OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POP?, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

- OPL mog? w swoich siedzibach przyjmowa? o?wiadczenia od osób kwalifikuj?cych si? do przyznania pomocy ?ywno?ciowej [za??cznik nr 5 do wytycznych]. O?wiadczenia wraz z wype?nionym skierowaniem  przekazywane b?d? do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalno?? do przyznania pomocy;

- OPL mog? samodzielnie kwalifikowa? wy??cznie osoby bezdomne do udzia?u  w POP? na podstawie podpisanego o?wiadczenia  [za??cznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKU?ÓW SPO?YWCZYCH:
Pomoc ?ywno?ciowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebuj?cym za po?rednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych
jako zestaw artyku?ów spo?ywczych w formie paczek ?ywno?ciowych lub posi?ków.

Zestaw roczny artyku?ów spo?ywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artyku?y spo?ywcze w ??cznej ilo?ci ok 49 kg w tym:
Artyku?y warzywne i owocowe:

- groszek z marchewk? 3,6 kg,

-fasola bia?a 3,6 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

- buraczki wiórki 1,05 kg,

- powid?a ?liwkowe 1,80 kg,

Artyku?y skrobiowe:

- makaron jajeczny 4,5 kg,

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ry? bia?y 3 kg,

- kasza gryczana 1,5 kg,

- herbatniki ma?lane 0,8 kg,

Artyku?y mleczne:

- mleko UHT 7 l
-
ser podpuszczkowy dojrzewaj?cy 2,4 kg,
Artyku?y mi?sne:

- szynka drobiowa 3 kg,

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

- pasztet wieprzowy 0,64 kg,

- kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

- filet z makreli w oleju 1,7 kg,

Cukier

- cukier bia?y 4 kg,

- miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

T?uszcze

- olej rzepakowy 4 l,

Dania gotowe

- go??bki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka ?ywno?ciowa
  to minimum kilka artyku?ów spo?ywczych [co najmniej 3]  z ró?nych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
Posi?ek
 to ka?dy posi?ek przygotowany w OPL, np. jad?odajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: ?niadanie, II ?niadanie, obiad – w szczególno?ci  gor?cy posi?ek, podwieczorek, kolacja]. posi?ki do spo?ycia na miejscu s? przygotowywane i wydawane w placówkach posiadaj?cych zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jad?odajniach, noclegowniach) z wy??czeniem ?wiadczenia us?ug firm zewn?trznych (np. catering).
W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy ?ywno?ciowej zg?aszaj?cych si? w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest wi?ksza ni? do danej OPR/OPL b?dzie wi?ksza ni? planowana, Instytucja Zarz?dzaj?ca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie wi?cej jednak?e ni? do 80% jego ca?kowitej ilo?ci (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie nale?y w miar? mo?liwo?ci uwzgl?dni? produkty ze wszystkich 7 grup artyku?ów spo?ywczych

W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby ?ywno?ciowe  mo?na zmieni? artyku? spo?ywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwi?kszy? liczb? opakowa?.

W przypadku rodzin z dzie?mi dopuszcza si? zwi?kszenie liczby opakowa? artyku?ów spo?ywczych do potrzeb rodzin .


?ywno?? jest wydawana osobom potrzebuj?cym  w ramach POP? nieodp?atnie.

SK?ADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJ?CE:

Ka?da osoba potrzebuj?ca ma prawo z?o?enia skargi dotycz?cej sposobu dystrybucji  ?ywno?? do lokalnego Banku ?ywno?ci, nast?pnie do Federacji Polskich Banków ?ywno?ci z siedzib? w Warszawie albo do Instytucji Zarz?dzaj?cej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej. 

DZIA?ANIA TOWARZYSZ?CE:

Dzia?ania realizowane przez Bank ?ywno?ci na rzecz podopiecznych OPL, przy wspó?pracy z OPL i OPS:
- warsztaty kulinarne;

- warsztaty edukacji ekonomicznej;
-
warsztaty dietetyczne;
-warsztaty niemarnowania ?ywno?ci.

Dzia?ania realizowane s? w siedzibie organizacji bior?cej udzia? w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizacj? na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy ?ywno?ciowej, w pobli?u ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajduj? si? na stronach internetowych Banków ?ywno?ci.

Dzia?ania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
- w??czenie osób do?wiadczaj?cych deprywacji materialnej w funkcjonowanie spo?eczno?ci lokalnych, np.: zaj?cia aktywizuj?ce i wspólne inicjatywy na rzecz spo?eczno?ci lokalnej, zmierzaj?ce do wyj?cia z ubóstwa;

- grupy wsparcia dla ró?nych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dzie?mi, osoby samotne);

- pomoc towarzysz?ca niezb?dna do zaspokajania podstawowych potrzeb ?yciowych – osób korzystaj?cych z pomocy ?ywno?ciowej (z wy??czeniem pomocy rzeczowej);

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.

Do udzia?u w dzia?aniach towarzysz?cych ma prawo ka?da osobaktóra otrzyma?a skierowanie z OPS do odbioru wsparcia ?ywno?ciowego w ramach POP? – ale nie znaczy to, ?e ka?da osoba musi z nich skorzysta?. Konieczna jest wspó?praca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb obj?cia wsparciem dzia?aniami osób, które korzystaj? z POP?. Dzia?ania nie mog? si? pokrywa? z dzia?aniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale musz? by? z nimi komplementarne.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9028250
Imieniny
11 Sierpnia 2020
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Herman,
Ligia, Lukrecja,
Włodzimierz,
Włodziwoj, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 143 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9028250 internautów
TRW