Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Propozycja programu samorz?du VIII kadencji
Propozycja programu samorz?du VIII kadencji
Napisał jachim   
Dnia 5 listopada 2018 r. odby?a si? ostatnia Sesja Rady Gminy VII kadencji (zwo?ana w trybie nadzwyczajnym) z udzia?em Radnych wybranych na kolejn? VIII kadencj?.
Na Sesji m.in. uchwalono wysoko?? podatków na 2019 r. oraz omówiono inwestycje przewidziane do realizacji w nadchodz?cej kadencji, na które ju? zdobyto dofinansowanie z UE i w wi?kszo?ci podpisano umowy dotacji z Urz?dem Marsza?kowskim w Lublinie.
Na zako?czenie Sesji Wójt Gminy wr?czy? Radnym propozycj? programu na VIII kadencj? (2018/23) zach?caj?c do jego przeanalizowania i realizacji:


CEL G?ÓWNY:
Kontynuacja wszechstronnych dzia?a? na rzecz zrównowa?onego rozwoju Gminy Wola Uhruska dla dobra mieszka?ców i go?ci, w oparciu o wykorzystanie posiadanej infrastruktury, walorów ?rodowiska naturalnego, nadgranicznego po?o?enia gminy, funduszy europejskich oraz programów krajowych.

PRIORYTETY:
1. Zdrowie, o?wiata, bezpiecze?stwo.
2. Rozbudowa infrastruktury technicznej i spo?ecznej.
3. Wspieranie funkcji rolniczej.
4. Wzmacnianie funkcji turystycznej.
5. Sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy.
ZA?O?ENIA PROGRAMOWE WYNIKAJ?CE ZE STRATEGII
ROZWOJU GMINY WOLA UHRUSKA
1. Dzia?ania na rzecz:
1) ochrony zdrowia poprzez:
a) wspieranie dzia?alno?ci SP ZOZ-u w Woli Uhruskiej, Zespo?u Ratownictwa Medycznego i Punktu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych,
b) organizacja obozów naukowo-medycznych, bia?ych sobót i niedziel oraz akcji dotycz?cych bada? specjalistycznych;
2) o?wiaty poprzez wspó?dzia?anie ze szko?ami na rzecz poprawy infrastruktury szkolnej, kszta?cenia i wychowania oraz propagowanie zaj?? pozalekcyjnych, kó? zainteresowa?, kultury  i sportu;
3) bezpiecze?stwa publicznego, przeciwpo?arowego i socjalnego poprzez:
a) wspó?prac? z placówkami Stra?y Granicznej, Policji oraz Pa?stwowej i Ochotniczej Stra?y Po?arnej w zakresie bezpiecze?stwa publicznego, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpo?arowej,
b) popraw? warunków lokalowych OSP Wola Uhruska poprzez budow? remizy stra?ackiej oraz zakup ?rodków transportu dla OSP Zbere?e i Uhrusk, a tak?e zakup niezb?dnego wyposa?enia magazynowo-sprz?towego dla pozosta?ych jednostek,
c) pomoc osobom potrzebuj?cym w ramach dzia?alno?ci GOPS-u w tym wspomaganie  us?ug opieku?czych.
2. Rozbudowa infrastruktury technicznej i spo?ecznej z wykorzystaniem funduszy unijnych i krajowych, a w tym:
1) budowa i modernizacja dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w tym przebudowa drogi gminnej w Siedliszczu, budowa drogi przy tzw. “rampie kolejowej” i przej?cia przez tory w Woli Uhruskiej, przebudowa ulicy Parkowej i Sportowej oraz innych dróg w ramach pozyskiwanych ?rodków i zagospodarowania poscaleniowego;
2) poprawa efektywno?ci energetycznej obiektów u?yteczno?ci publicznej takich jak: budynek Urz?du Gminy oraz budynki: Szko?y Podstawowej w Woli Uhruskiej, w Uhrusku i Macoszynie Du?ym poprzez ich termomodernizacj? oraz remonty kapitalne;
3) doko?czenie budowy ?wietlicy w Kosyniu oraz zagospodarowanie otoczenia;
4) rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy w obr?bie wsi: Wola Uhruska, Byty?, Siedliszcze i Stulno oraz budowa oczyszczalni przydomowych w pozosta?ych miejscowo?ciach;
5) budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych wytwarzaj?cych energi? elektryczn? z energii s?onecznej;
6) rewitalizacja terenów i obiektów po PKP poprzez remont budynku by?ego dworca kolejowego i wie?y ci?nie? oraz zagospodarowanie parku i terenu wokó? dworca, a tak?e gminnego targowiska,
7) rozbudowa sieci gazowniczej (we wspó?dzia?aniu z Zak?adem Gazowniczym);
8) realizacja innych projektów zg?aszanych przez Radnych, So?tysów oraz mieszka?ców g?ównie tych, na które b?dzie mo?liwe uzyskiwanie funduszy pomocowych.

3. Wspieranie funkcji rolniczej gminy poprzez:
1) organizacj? pomocy doradczej dla rolników z wykorzystaniem specjalistów LODR-u, ARiMR, Urz?du Marsza?kowskiego w Lublinie, Lubelskiej Izby Rolniczej oraz innych instytucji;
2) budow?, remonty i modernizacj? dróg dojazdowych do pól, przepustów i urz?dze? wodno-melioracyjnych;
3) wspó?prac? ze Starostwem Powiatowym oraz zespo?em geodetów i mieszka?ców w realizacji scalenia gruntów wsi Byty?, cz??ciowo Wola Uhruska i Józefów.

4. Wzmacnianie funkcji turystycznej gminy poprzez:
1) wszechstronne dzia?ania na rzecz poprawy czysto?ci i estetyki gminy;
2) promocj? agroturystyki oraz aktywnego wypoczynku, a w tym propagowanie wycieczek pieszych, rowerowych, w?dkowania, kajakarstwa itp.

5. Podejmowanie dzia?a? na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy:
1) organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych, prac spo?ecznie u?ytecznych oraz sta?y absolwenckich i zawodowych,
2) przygotowanie oferty dotycz?cej wydzier?awiania lub nabycia gruntów i obiektów gminnych dla przedsi?biorców zainteresowanych za?o?eniem lub rozszerzeniem dzia?alno?ci gospodarczej na terenie gminy;
3) wprowadzenie dodatkowych ulg podatkowych dla osób tworz?cych nowe miejsca pracy.

DZIA?ANIA NIEINWESTYCYJNE:
1. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2019/25 (obecna strategii opracowana w roku 2009 obowi?zuje do ko?ca roku 2018).
2. Kontynuacja plenerów plastycznych „Kresy 92” oraz Europejskich Dni Dobros?siedztwa.
3. Wspó?organizacja cyklicznych wydarze?, uroczysto?ci, konferencji, sympozjów i spotka?.
4. Wspó?praca z organizacjami spo?ecznymi zarówno z terenu, jak i spoza gminy Wola Uhruska.
5. Kontynuacja wspó?pracy z Bankiem ?ywno?ci w Lublinie.
6. Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych oraz kulturowych gminy.

    
W VIII kadencji Samorz?du dominowa? powinny – jak zawsze – sprawy spo?eczne dotycz?ce zdrowia, o?wiaty i bezpiecze?stwa, ale nale?y równie? koncentrowa? si? na realizacji projektów przygotowanych wcze?niej, na które ju? zdobyto dofinansowanie z ró?nych programów unijnych (termomodernizacja obiektów publicznych, droga w Siedliszczu, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, ?wietlica w Kosyniu oraz monta? instalacji PV na budynkach prywatnych). Nale?y równie? bacznie obserwowa? nowe programy rz?dowe stwarzaj?ce mo?liwo?? dofinansowywanie tak?e innych dzia?a? np. o charakterze prospo?ecznym (Dost?pno?? +), ekologicznym (termomodernizacj? budynków prywatnych) oraz dotycz?cym poprawy komunikacji poprzez: przebudow? dróg lokalnych i z chwil? pojawienia si? korzystnych dofinansowa?, przygotowywa? nowe projekty oraz wspiera? projekty indywidualne, aby wykorzysta? szanse, które mog? mie? wp?yw na popraw? jako?ci ?ycia mieszka?ców oraz rozwój gospodarczy gminy.

Wy?ej zaproponowany program jest bardzo ambitny, trudny – ale mo?liwy do zrealizowania – pod warunkiem pe?nej wspó?pracy z Wójtem oraz Administracj? Samorz?dow? – Radnych, So?tysów, instytucji podlegaj?cych Gminie, organizacji pozarz?dowych wspó?dzia?aj?cych z Gmin?, a tak?e mieszka?ców, poprzez wspólne wytyczenie celów oraz racjonalne gospodarowanie funduszami, w tym funduszami so?eckimi b?d?cymi odpowiednikiem bud?etu obywatelskiego.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9317474
Imieniny
24 Września 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9317474 internautów
TRW