Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow Informacja z I sesji Rady Gminy
Informacja z I sesji Rady Gminy
Napisał jachim   

    Dnia 21 listopada 2018 roku w budynku Gimnazjum odby?a si? pierwsza Sesja VIII kadencji Rady Gminy Wola Uhruska. Porz?dek Sesji ustali? Komisarz Wyborczy w Che?mie.
  Porz?dek Sesji zawiera? wr?czenie Radnym za?wiadcze? o wyborze, z?o?enie ?lubowania przez Radnych i Wójta Gminy oraz wybór Przewodnicz?cego i Wiceprzewodnicz?cego Rady.
  Sesj? rozpocz?? najstarszy wiekiem Radny – Pan Stanis?aw Typiak, prowadz?c obrady do chwili wyboru nowego Przewodnicz?cego.
  W pierwszej kolejno?ci Przewodnicz?ca Gminnej Komisji Wyborczej wr?czy?a Radnym za?wiadczenia o wyborze na funkcj? Radnego, a nast?pnie przyst?piono do z?o?enia ?lubowania.
  Po z?o?eniu ?lubowania powo?ano 3 osobow? Komisj? Skrutacyjn? (wybory tajne), której Przewodnicz?c? zosta?a Pani Teresa Ko?ciuk.
  Na funkcj? Przewodnicz?cego Rady zg?oszono tylko jedn? osob?: Pana Mariana ?ubkowskiego, który wyrazi? zgod? na kandydowanie, a nast?pnie zaprezentowa?  uzasadnienie decyzji o kandydowaniu wraz z deklaracj? sprawnego kierowania pracami Rady oraz wspierania wszelkich pozytywnych inicjatyw dla dobra mieszka?ców Gminy.
  W wyniku g?osowania zdecydowana wi?kszo?? Radnych popar?a kandydatur? Pana Mariana ?ubkowskiego (12 g?osów – za, 2 – przeciw i 1 – wstrzymuj?cy si?), powierzaj?c mu tym samym funkcj? Przewodnicz?cego Rady.
  Uchwa?a zatwierdzaj?ca g?osowanie by?a tylko zwyk?? formalno?ci?. Dalsze prowadzenie obrad by?o realizowane ju? przez nowego Przewodnicz?cego i dotyczy?o – g?ównie – wyboru Wiceprzewodnicz?cego.
  Na funkcj? Wiceprzewodnicz?cego Rady zaproponowano dwóch kandydatów: Pana Stanis?awa Typiaka i Pana Tadeusza Paw?owskiego. Obaj wyrazili zgod? i dokonali prezentacji w?asnych programów dotycz?cych pracy Rady oraz wspó?pracy z Przewodnicz?cym i Radnymi w zakresie realizacji zada? samorz?du.
  Po przeprowadzeniu tajnego g?osowania, Przewodnicz?ca Komisji Skrutacyjnej og?osi?a wynik wyborów oznajmiaj?c, ?e Pan Tadeusz Paw?owski otrzyma? 8 g?osów, a Pan Stanis?aw Typiak – 7 g?osów, a zatem na funkcj? Wiceprzewodnicz?cego Rady wybrano Pana Tadeusza Paw?owskiego.
  Nast?pnie zosta?o wr?czone za?wiadczenie o wyborze Wójtowi Gminy, który z?o?y? ?lubowanie, zapewniaj?c o sprawowaniu urz?du dla dobra publicznego oraz pomy?lno?ci mieszka?ców.
  Wolne wnioski dotyczy?y – g?ównie – gratulacji , podzi?kowania za zaufanie oraz deklaracji wspó?pracy w zakresie rozwi?zywania problemów wa?nych dla mieszka?ców Gminy Wola Uhruska.
  Nast?pna Sesja zostanie ju? zaplanowana przez nowo wybranego Przewodnicz?cego Rady i b?dzie po?wi?cona – g?ównie – wyborowi czterech sta?ych Komisji Rady Gminy, a konkretnie: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Bud?etu i Rozwoju oraz Komisji Spo?ecznej.

Mariusz Jachimczuk
Sekretarz Gminy


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9282072
Imieniny
19 Września 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
January, Konstancja,
Sydonia, Teodor,
Więcemir
Do końca roku zostało 104 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9282072 internautów
TRW