Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow II Sesja Rady Gminy
II Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? II Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzie? 13.12.2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Porz?dek obrad:
1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyj?cie protoko?u z I Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podj?cie uchwa? w sprawie:
5.1) powo?ania Komisji Rewizyjnej;
5.2) powo?ania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
5.3) powo?ania Komisji Bud?etu i Rozwoju;
5.4) powo?ania Komisji Spo?ecznej;
5.5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Uhruska;
5.6) zmian w bud?ecie gminy;
5.7) uchwalenia Programu wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
6. Wolne wnioski i dyskusja.
7. Zako?czenie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marian ?ubkowski
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9275084
Imieniny
18 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobrowit, Irena,
Irma, Józef,
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Zachariasz
Do końca roku zostało 105 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9275084 internautów
TRW