Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow III Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
III Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? III Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzie? 28.12.2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Porz?dek obrad:
1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyj?cie protoko?u z II Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podj?cie uchwa? w sprawie:
5.1) zmian w bud?ecie gminy na 2018 r.;
5.2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021;
5.3) uchwalenia bud?etu na rok 2019;
5.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022;
5.5) uchylenia uchwa?y w sprawie Regulaminu Rady Gminy;
5.6) zarz?dzenia wyborów so?tysów i rad so?eckich;
5.7) gminnego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych na 2019 r.;
5.8) okre?lenia wysoko?ci op?at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gmin? Wola Uhruska oraz warunków cz??ciowego lub ca?kowitego zwolnienia z tych op?at;
5.9) wyra?enia zgody na udzielenie bonifikaty od op?aty jednorazowej z tytu?u przekszta?cenia prawa u?ytkowania wieczystego w prawo w?asno?ci gruntów stanowi?cych w?asno?? Gminy Wola Uhruska;
5.10) wyra?enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda?y udzia?u Gminy Wola Uhruska w nieruchomo?ci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym;
5.11) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wola Uhruska do sk?adu Zgromadzenia Zwi?zku Komunalnego Gmin Ziemi Che?mskiej;
6. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zako?czenie III Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
Marian ?ubkowski


< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9281741
Imieniny
19 Września 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
January, Konstancja,
Sydonia, Teodor,
Więcemir
Do końca roku zostało 104 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9281741 internautów
TRW