Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Aktualno?ci arrow ZEBRANIA WIEJSKIE I STRA?ACKIE W GMINIE WOLA UHRUSKA.
ZEBRANIA WIEJSKIE I STRA?ACKIE W GMINIE WOLA UHRUSKA.
Napisał Administrator   
Tradycyjnie pocz?tek roku w Gminie Wola Uhruska jest okazj? do spotka? w?adz samorz?dowych z mieszka?cami na zebraniach wiejskich oraz zebra? sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych. W roku 2019 w zwi?zku z up?ywem kadencji zarz?dzone zosta?y wybory So?tysów i Rad So?eckich na kolejn? kadencj?.
Terminy zebra? wiejskich na których zostan? wybrani  So?tysi oraz Rady So?eckie zosta?y wskazane Zarz?dzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 3 stycznia 2019 r.

Harmonogram zebra? wiejskich:
Harmonogram zebra? stra?ackich:
Do pobrania:

Dodatkowo informuj?, ?e propozycje zada? mieszka?ców do uj?cia w strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2019-2025 mo?na sk?ada? do dnia 28 lutego 2019 r. w formie papierowej u So?tysów poszczególnych wsi lub w sekretariacie Urz?du Gminy w Woli Uhruskiej bezpo?rednio lub za po?rednictwem poczty oraz z w formie elektronicznej na adres e-mail:
Do pobrania:
1. wzór propozycji: wersja edytowalna oraz .pdf
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9571795
Imieniny
21 Października 2020
Środa
Imieniny obchodzą:
Bernard, Celina,
Dobromił, Elżbieta,
Hilary, Klemencja,
Pelagia, Pelagiusz,
Urszula, Wszebora
Do końca roku zostało 72 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9571795 internautów
TRW