Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Artyku?y arrow VI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji
VI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? VI Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzie? 27.03.2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Porz?dek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyj?cie protoko?u z V Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja w sprawie stanu porz?dku i bezpiecze?stwa publicznego w Gminie Wola Uhruska za 2018 r.
6. Podj?cie uchwa?:
6.1) w sprawie okre?lenia na rok 2019 sezonu k?pielowego oraz wykazu k?pielisk na terenie Gminy Wola Uhruska;
6.2) w sprawie programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno?ci zwierz?t w gminie Wola Uhruska na 2019 r.;
6.3.) zmieniaj?cej uchwa?? w sprawie nadania statutu Gminnemu O?rodkowi Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej;
6.4) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022;
6.5) w sprawie zmian w bud?ecie gminy.
7. Raport o stanie realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
8. Raport o stanie realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
9. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Woli Uhruskiej za 2018 r. i ocena zasobów pomocy spo?ecznej.
10. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zako?czenie VI Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
Marian ?ubkowski
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8815228
Imieniny
12 Lipca 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Euzebiusz,
Feliks, Henryk, Jan
Gwalbert, Paweł,
Piotr, Tolimir,
Weronika
Do końca roku zostało 173 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8815228 internautów
TRW