Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start
Start
IV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? w trybie nadzwyczajnym IV Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzie? 18.01.2019 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.
Porz?dek obrad:
1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
3. Podj?cie uchwa?y w sprawie zmian w bud?ecie gminy.
4. Wolne wnioski i dyskusja.
Zako?czenie IV Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
Marian ?ubkowski
Konsultacje spo?eczne zmian w statutach so?ectw gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Zarz?dzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo?ecznych z mieszka?cami poszczególnych so?ectw gminy Wola Uhruska projektu uchwa?y zmieniaj?cej uchwa?? w sprawie statutów so?ectw gminy Wola Uhruska poddaje si? konsultacjom projekt uchwa?y Rady Gminy Wola Uhruska zmieniaj?cej uchwa?? w sprawie statutów so?ectw gminy Wola Uhruska.

Konsultacje b?d? przeprowadzone podczas spotkania w dniu 15 stycznia 2019 r. od godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska. Ponadto osoby uprawnione do udzia?u w konsultacjach mog? równie? sk?ada? swoje opinie lub uwagi dotycz?ce projektu uchwa?y pisemnie w sekretariacie Urz?du Gminy Wola Uhruska lub poprzez poczt? elektroniczn? na adres: do dnia wyznaczonego spotkania w sprawie konsultacji, przy czym decyduje data wp?ywu.

ZEBRANIA WIEJSKIE I STRA?ACKIE W GMINIE WOLA UHRUSKA.
Napisał Administrator   
Tradycyjnie pocz?tek roku w Gminie Wola Uhruska jest okazj? do spotka? w?adz samorz?dowych z mieszka?cami na zebraniach wiejskich oraz zebra? sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych. W roku 2019 w zwi?zku z up?ywem kadencji zarz?dzone zosta?y wybory So?tysów i Rad So?eckich na kolejn? kadencj?.
Terminy zebra? wiejskich na których zostan? wybrani  So?tysi oraz Rady So?eckie zosta?y wskazane Zarz?dzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Wola Uhruska z dnia 3 stycznia 2019 r.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 25 - 30 z 283
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8815181
Imieniny
12 Lipca 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Euzebiusz,
Feliks, Henryk, Jan
Gwalbert, Paweł,
Piotr, Tolimir,
Weronika
Do końca roku zostało 173 dni.
Go?cimy
Aktualnie jest 11 gości online
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8815181 internautów
TRW