Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start
Start
III Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? III Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzie? 28.12.2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Porz?dek obrad:
1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyj?cie protoko?u z II Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podj?cie uchwa? w sprawie:
5.1) zmian w bud?ecie gminy na 2018 r.;
5.2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021;
5.3) uchwalenia bud?etu na rok 2019;
5.4) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022;
5.5) uchylenia uchwa?y w sprawie Regulaminu Rady Gminy;
5.6) zarz?dzenia wyborów so?tysów i rad so?eckich;
5.7) gminnego programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych na 2019 r.;
5.8) okre?lenia wysoko?ci op?at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gmin? Wola Uhruska oraz warunków cz??ciowego lub ca?kowitego zwolnienia z tych op?at;
5.9) wyra?enia zgody na udzielenie bonifikaty od op?aty jednorazowej z tytu?u przekszta?cenia prawa u?ytkowania wieczystego w prawo w?asno?ci gruntów stanowi?cych w?asno?? Gminy Wola Uhruska;
5.10) wyra?enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda?y udzia?u Gminy Wola Uhruska w nieruchomo?ci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym;
5.11) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wola Uhruska do sk?adu Zgromadzenia Zwi?zku Komunalnego Gmin Ziemi Che?mskiej;
6. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zako?czenie III Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady Gminy
Marian ?ubkowski


?P. Stanis?aw Pasikowski pseudonim "Tygrys".
Napisał Administrator   
Do?ywszy 95 lat zmar? pp?k Stanis?aw Pasikowski pseudonim „Tygrys”, ostatni ?o?nierz Lotnego Oddzia?u AK "Nadbu?anka”.II Sesja Rady Gminy
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? II Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji na dzie? 13.12.2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Porz?dek obrad:
1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Przyj?cie protoko?u z I Sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podj?cie uchwa? w sprawie:
5.1) powo?ania Komisji Rewizyjnej;
5.2) powo?ania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
5.3) powo?ania Komisji Bud?etu i Rozwoju;
5.4) powo?ania Komisji Spo?ecznej;
5.5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Uhruska;
5.6) zmian w bud?ecie gminy;
5.7) uchwalenia Programu wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
6. Wolne wnioski i dyskusja.
7. Zako?czenie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
/-/ Marian ?ubkowski
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 31 - 36 z 283
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8815215
Imieniny
12 Lipca 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Euzebiusz,
Feliks, Henryk, Jan
Gwalbert, Paweł,
Piotr, Tolimir,
Weronika
Do końca roku zostało 173 dni.
Go?cimy
Aktualnie jest 12 gości online
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8815215 internautów
TRW