Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start
Start
XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
Napisał jachim   
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pó?n. zm.) zwo?uj? XXXVII Sesj? Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzie? 12.10.2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porz?dku obrad.
3. Przyj?cie protoko?ów z XXXIV, XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci i wykonaniu uchwa? Rady Gminy w okresie mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podj?cie uchwa? w sprawie:
6.1) Statutu Gminy Wola Uhruska;
6.2) ustalenia maksymalnej liczby zezwole? na sprzeda? napojów alkoholowych oraz okre?lenia zasad usytuowania miejsc sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych;
6.3) zatwierdzenia zmian Planu odnowy wsi Uhrusk;
6.4) zmian w bud?ecie gminy.
7. Informacja o stanie realizacji zada? o?wiatowych za rok szkolny 2017/2018.
8. Informacja dotycz?ca o?wiadcze? maj?tkowych z?o?onych przez Radnych, Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wola Uhruska za 2017 r. oraz o?wiadcze? z?o?onych przez Radnych sk?adanych na dwa miesi?ce przed up?ywem kadencji.
9. Sprawozdanie z realizacji planów pracy sta?ych komisji Rady Gminy i Rady Gminy.
10. Informacja Wójta Gminy o dzia?alno?ci Samorz?du VII kadencji (2014-2018)
11. Odpowiedzi na zg?oszone interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i dyskusja (w ramach punktu przewiduje si? prezentacj? za?o?e? programowych na kolejn? kadencj? Rady Gminy).
13. Zako?czenie XXXVII Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodnicz?cy Rady
Marek Kuszneruk
INFORMACJA DOTYCZ?CA SZACOWANIA LASÓW
Napisał Administrator   
INFORMACJA

W zwi?zku z prowadzonymi pracami scaleniowymi wsi Byty?, cz??ci wsi Wola Uhruska i Józefów, organizuje si? w dniu 4 pa?dziernika 2018 r.(czwartek) godz. 15:00 w ?wietlicy w Bytyniu spotkanie robocze (informacyjne) w sprawie szacowania lasów obj?tych tym post?powaniem.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam na spotkanie.

Kierownik roboty
Geodeta: Jaros?aw Warda

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 49 - 54 z 283
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 8815230
Imieniny
12 Lipca 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Euzebiusz,
Feliks, Henryk, Jan
Gwalbert, Paweł,
Piotr, Tolimir,
Weronika
Do końca roku zostało 173 dni.
Go?cimy
Aktualnie jest 9 gości online
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 8815230 internautów
TRW