Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start arrow Mapa serwisu
Mapa serwisu

Menu serwisu
  Start
  Napisz do nas
    Kontakty
Kontakty
      OZE
      Urz?d Gminy
  Linki
    wola
Wola Uhruska
    wola
Wola Uhruska
  Szukaj
  Artyku?y
    Podzi?kowanie za wspó?prac? przy organizacji EDD Zbere?e-Adamczuki 2016
    Do?ynki Powiatowe
    Ostatni nabór wniosków na usuni?cie azbestu
    Zawiadomienie w sprawie scalenia
    Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania
    Internet z WP3
    Tydzie? Sportu
    Szynobusy znów na torach
    XV Sesja Rady Gminy
    XIV Sesja Rady Gminy
    XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    Ch?tni na panele fotowoltaiczne
    Zaproszenie na uroczysto?ci ?wi?ta 3 Maja
    Zmiana harmonogramu odbioru odpadów
    Próby ci?nieniowe gazoci?gu
    Wyniki g?osowania do PE w Gminie Wola Uhruska
    Zaproszenie na zawody sportowo-po?arnicze
    VII Sypozjum Polsko-Ukrai?skie
    Gmina Wola Uhruska przyjazna mieszka?com
    Ostatni nabór wniosków o pomoc finansow?
    Zebranie w sprawie scalenia
    XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    Usu? azbest
    Szynobus powraca na lini? kolejow? Che?m-W?odawa
    Uroczysto?? otwarcia ogólnodost?pnej sali gimnastycznej
    Fundusze na dzia?alno?? gospodarcz? w 2014 r.
    Od pomys?u do sukcesu
    Zapowied? Europejskich Dni Dobros?siedztwa 2014
    XXIII Mi?dzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92"
    Relacja z przebiegu Europejskich Dni Dobros?siedztwa Zbere?e-Adamczuki 2014
    Do?ynki Powiatu W?odawskiego
    Kolejny zagubiony wilczur
    Zaproszenie na uroczysto?? otwarcia hali sportowej w Woli Uhruskiej
    Otwarcie hali sportowo-widowiskowej w Woli Uhruskiej
    Zg?oszenia na zaprojektowanie przydomowej oczyszczalni ?cieków
    ?w.p. Waldemar D?browski
    Wyd?u?ony okres kursowania szynobusu na trasie Che?m-W?odawa
    Podsumowanie kadencji 2010-2014
    Przerwy w dostawie energii
    Ostatania Sesja Rady Gminy VI kadencji
    Wyniki g?osowania w wyborach samorz?dowych
    Biegiem na Majdan
    Oficjalne wyniki wyborów samorz?dowych 2014
    Pierwsza sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
    Rada Gminy Wola Uhruska VII kadencji
    II sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
    Problemy ze stron?
    III sesja Rady Gminy
    Harmonogram odbioru odpadów
    Wybory so?eckie
    POMOC UKRAINIE
    IV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    Komunikat w sprawie psów
    V Sesja Rady Gminy
    Weso?ych ?wi?t
    VI Sesja rady Gminy
    Wyniki g?osowania w wyborach Prezydenta RP
    ?p. Ryszard Sosi?ski
    Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP
    Dzie? Samorz?du Terytorialnego
    Spotkanie w sprawie gazyfikacji
    25 lat samorz?du
    VII Sesja Rady Gminy
    Powiatowe Zawody OSP
    Usu? azbest
    Ruszaj? szynobusy
    Otwarcie POMPKI
    POMPKA otwarta
    SERCE I ROZUM
    Per?y Lubelszczyzny 2015
    EDD Zbere?e-Adamczuki 2015
    Plener Plastyczny KRESY 92
    VIII Sesja Rady Gminy
    Rezygnacja z paneli fotowoltaicznych
    Wyniki referendum
    Konsultacje spo?eczne
    IX Sesja Rady Gminy
    Wyniki g?osowania w wyborach parlamentarnych
    Usu? azbest
    IX Sesja Rady Gminy
    Odbiór jab?ek
    Harmonogram Dy?urów Aptek Ogólnodost?pnych Po?o?onych Na Terenie Miasta W?odawa.
    JAB?KA ZA DARMO, dla osób które dotychczas ich nie otrzyma?y.
    Obwieszczenie
    Zaproszenie na szkolenie.
    Uchwa?a Nr X/67/2015 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 19 listopada 2015 r.
    OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r.
    Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r.
    XI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
    Dzie? wolny od pracy: 24.12.2015 r.
    HARMONOGRAM ZEBRA? WIEJSKICH I OSP W 2016 roku.
    ANKIETOWE BADANIA ROLNE
    SPRAWOZDANIE Z DZIA?ALNO?CI GMINY W ROKU 2015
    PLAN ZADA? INWESTYCYJNYCH NA LATA 2015-2020
    ZAK?ADAMY PANELE S?ONECZNE.
    NIIEODP?ATNE PORADY PRAWNE
    UWAGA GRYPA.
    XII Sesja Rady Gminy VII kadencji
    Tydzie? Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest?pstwem
    Koncert Kresowiaka
    ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE.
    Zespó? Doradztwa Rolniczego we W?odawie zaprasza na szkolenie.
    Spotkanie w sprawie paneli fotowoltaicznych
    Usu? azbest
    ?wiczenia alarmowania
    Kresy 92
    XIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    Uroczysto?ci 3 Maja
    Utrudnienia w dost?pnie do serwisu
    Weso?ych ?wi?t
    Dodatkowy nabór na usuwanie azbestu
    Spotkanie w sprawie scalenia
    Syreny w rocznic?
    EDD Zbere?e-Adamczuki 2016
    Jak zdoby? dotacj? w LGD Poleska Dolina Bugu
    XVII Sesja Rady Gminy
    Nabór wniosków o datcje
    Zaproszenie na obchody 98. rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?
    Samoobrona Kobiet
    Konsultacje Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy
    Zaproszenie na szkolenie powiatowe.
    XVIII Sesja Rady Gminy
    Zaproszenie na Jarmark
    ODBIÓR PACZEK ?YWNO?CIOWYCH.
    ZAPISY DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI SPO?ECZNEJ
    XIX Sesja Rady Gminy
    OGRANICZENIA U?YWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH.
    ?YCZENIA ?WI?TECZNE.
    INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU.
    HARMONOGRAM USTALANIA DRZEW DO WYCI?CIA.
    HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2017 R.
    WA?NA INFORMACJA !
    INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII.
    KONKURS WOJEWODY LUBELSKIEGO.
    ZAWIADOMIENIE - SCALENIE GRUNTÓW WSI JÓZEFÓW, BYTY? I WOLA UHRUSKA.
    ZEBRANIA WIEJSKIE- 2017 r.
    PLANOWANE WY??CZENIA PR?DU
    WA?NY KOMUNIKAT!
    ZMIANY W WYCINCE DRZEW I ZAKRZACZE?.
    KOLEJNE ZEBRANIA WIEJSKIE.
    HARMONOGRAM LE?NICZY LUTY, MARZEC 2017 R.
    NABÓR WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIA?ANIA
    XX Sesja rady Gminy Wola Uhruska
    Zamiana numerów rachnków bankowych dla celów podatkowych.
    Akcja honorowego oddawania krwi.
    Zaproszenie na szkolenie.
    ZMIANY W DOP?ATACH BEZPO?REDNICH - SZKOLENIE.
    BEZP?ATNA MAMMOGRAFIA.
    Powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania
    XXI Sesja Rady Gminy
    HARMONOGRAM LE?NICZY KWIECIE?/MAJ.
    APEL DO MIESZKA?CÓW
    PTASIA GRYPA
    Wielkanoc 2017
    Rekrutacja 2017/2018
    ?WI?TA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
    XXII Sesja Rady Gminy
    V KIERMASZ RO?LIN OZDOBNYCH.
    3 Maja - uroczysto?ci rocznicowe
    Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy UE
    Oferta pracy dla zootechnika.
    ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE.
    WA?NY KOMUNIKAT !
    SZYNOBUS CHE?M - W?ODAWA ROZK?AD JAZDY.
    Zaproszenie na spotkanie informacyjno - warsztatowe.
    ZASADY STOSOWANIA ?RODKÓW OCHRONY RO?LIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓ?.
    WA?NY KOMUNIKAT!
    DNI W?ODAWY 2017
    XXIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    Apel w sprawie ASF
    KURS PIERWSZEJ POMOCY.
    Wykaz obiektów dla Zast?pczej komunikacji Autobusowej.
    Do?ynki Powiatu W?odawskiego 2017.
    PROGRAM I MOTOPINKNIKU W WOLI UHRUSKIEJ.
    Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.
    Rewitalizacja w Gminie
    Oferta Wakacyjna.
    WYJA?NIENIE.
    AFRYKA?SKI POMÓR ?WI? (ASF).
    Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
    BEZDOMNY PIES.
    Zbere?e - Adamczuki 2017
    Rewitalizacja w Gminie Wola Uhruska
    ZAPROSZENIA NA KONSULTACJE SPO?ECZNE.
    ZAPROSZENIE NA KOLEJNE KONSULTACJE
    Komunikat dot. Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa
    KOMUNIKAT Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynari.
    KONSULTACJE SPO?ECZNE PROJEKTU
    Podsumowanie EDD Zbere?e-Adamczuki
    OBWIESZCZENIE
    Spotkanie w sprawie rewitalizacji
    XXVI Sesja Rady Gminy
    200 z? za znalezienie dzika
    Ró?aniec do granic
    PLANOWANE WY??CZENIA PR?DU.
    ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE SCALENIA.
    PLANOWANE WY??CZENIE PR?DU - ODWO?ANE
    PLANOWANE WY??CZENIA PR?DU.
    XXVII Sesja Rady Gminy
    S?u?ba kandydacka na potrzeby WOT.
    ZAWIADOMIENIE SCALENIE
    UZUPE?NIENIE ARTYKU?U.
    WOKÓ? Woli Uhruskiej
    Przerwy w dostawie wody.
    APEL DO MIESZKA?CÓW.
    Nabór wniosków w LGD
    OG?OSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZ?CIA BUDOWY DROGI.
    HARMONOGRAM PRAC SCALENIOWYCH.
    Regionalny System Ostrzegania
    S?U?BA PRZYGOTOWAWCZA 2018 R.
    XXVIII Sesja Rady Gminy
    HARMONOGRAM LE?NICZY - GRUDZIE?/STYCZE?.
    ?YCZENIA ?WI?TECZNE
    XXIX Sesja Rady Gminy
    INFORMACJA.
    HARMONOGRAM ZEBRA? WIEJSKICH.
    HARMONOGRAM LE?NICZY: LUTY - MARZEC
    XXX Sesja Rady Gminy
    DEABATA SPO?ECZNA.
    WST?PNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW.
    Kolejny numer WOKÓ? Woli Uhruskiej
    ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE.
    INFORMACJA
    XXXI Sesja Rady Gminy
    ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE!
    WIOSENNA AKCJA SZCZEPIE? LISÓW PRZECIWKO W?CIELI?NIE.
    POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ.
    Aktywny e-Samorz?d
    Pismo do Komendantów Placówek Stra?y Granicznej.
    HARMONOGRAM WYZNACZANIA DRZEW DO WYCI?CIA.
    TRENING SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA.
    ODBIÓR ARTYKU?ÓW ?YWNO?CIOWYCH.
    ?YCZENIA WIELKANOCNE.
    KOMUNIKAT W SPRAWIE PSZOK-U.
    HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW.
    XXXII Nadzywczajna Sesja Rady Gminy
    OG?OSZENIE
    BADANIA TECHNICZNE OPRYSKIWACZY.
    Uroczysto?ci 3 Maja
    INFORMACJA
    USUWAMY AZBEST.
    OG?OSZENIE
    XXXIII Sesja Rady Gminy
    Harmonogram le?niczy czerwiec-lipiec
    Przegl?d i aktualizacja wst?pnej oceny ryzyka powodziowego.
    ANKIETOWE BADANIA ROLNE.
    ZWALCZANIE ASF.
    Projekty herbu Gminy Wola Uhruska
    XXXIV Sesja Rady Gminy
    Spotkanie w sprawie ASF i suszy
    Obóz Spo?eczno-Naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
    Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych - susza.
    INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z WICEWOJEWOD? LUBELSKIM w dniu 27.06.2018 r. w Woli Uhruskiej.
    S?U?BA PRZYGOTOWAWCZA 2018
    ROZPORZ?DZENIE NR 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO.
    II Motopiknik w Woli Uhruskiej
    Podsumowanie obozu Spo?eczno-Naukowego
    KOMUNIKAT
    Plener
    EDD Zbere?e-Adamczuki 2018
    ZAWIADOMIENIE - SCALENIE GRUNTÓW.
    DOBRY START
    HARMONOGRAM LE?NICZY SIERPIE?-WRZESIE?.
    EFEKTY REALIZACJI POP? PODPROGRAM 2017.
    Zbere?e - Adamuczuki 2018
    ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU NA DZIER?AW? NIERUCHOMO?CI ROLNEJ.
    OSTRZE?ENIE METEOROLOGICZNE NR 21.
    Rekordowe Dni Dobros?siedztwa Zbere?e-Adamczuki
    OSTRZE?ENIE METEOROLOGICZNE NR 23.
    Do?ynki Powiatu W?odawskiego
    INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU WYROBÓW ZAWIERAJ?CYCH AZBEST.
    KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETRYNARII.
    BEZPA?SKI PIES.
    Pomoc zwi?zana z wyst?pieniem suszy lub powodzi - szkody w uprawach rolnych.
    PODZI?KOWANIA DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.
    MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY.
    WDZI?CZNI POLSKIEJ WSI - W?WOLNICA 23 WRZE?NIA 2018 R.
    PIES SZUKA NOWEGO DOMU.
    ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE.
    INFORMACJA O MOZLIWO?CI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA NA STRONIE PGE
    HARMONOGRAM LE?NICZY: PA?DZIERNIK - LISTOPAD.
    WOKÓ? WOLI UHRUSKIEJ NR 2/2018
    INFORMACJA DOTYCZ?CA SZACOWANIA LASÓW
    XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEG Z DNIA 5 PA?DZIERNIKA 2018 R.
    Sesja Rady Gminy Wola Uhruska z okazji zako?czenia VII kadencji (12.10.2018 r.) - podzi?kowanie.
    14.10.2018 r.- Dzie? Edukacji Narodowej.
    ZAWIADOMIENIE STAROSTY W?ODAWSKIEGO O MODERNIZACJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY WOLA UHRUSKA.
    ZARZ?DZENIE NR 256 WOJEWODY LUBELKSIEGO - KOMISJA DS. SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
    Rozpoczynamy przyjmowanie zg?osze? na usuwanie azbestu!
    Wyniki g?osowania w wyborach samorz?dowych
    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ?YWNO?CIOWA 2014-2020.
    XXXVIII Sesja Rady Gminy
    Uroczysto?ci jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.
    ZAWIADOMIENIE O STWIERDZENIU WYST?PIENIA W?CIEKLIZNY U LISA.
    Propozycja programu samorz?du VIII kadencji
    I sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji
    ZAPROSZENIE NA DEBAT?.
    Sprawozdanie z dzia?alno?ci GOSiR-u w Woli Uhruskiej za rok 2018 oraz plan imprez na rok 2019 r.
    Informacja z I sesji Rady Gminy
    HARMONOGRAM LE?NICZY: GRUDZIE? - STYCZE?.
    S?U?BA PRZYGOTOWAWCZA 2019
    II Sesja Rady Gminy
    ?P. Stanis?aw Pasikowski pseudonim "Tygrys".
    III Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    ?YCZENIA ?WI?TECZNE!
    ZEBRANIE UCZESTNIKÓW SCALENIA
    BEZPA?SKI PIES.
    ZEBRANIA WIEJSKIE I STRA?ACKIE W GMINIE WOLA UHRUSKA.
    Konsultacje spo?eczne zmian w statutach so?ectw gminy Wola Uhruska
    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU AKCYZOWEGO.
    ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW.
    APEL DO MIESZKA?CÓW.
    KONSULTACJE SPO?ECZNE.
    ZEBRANIE UCZESTNIKÓW SCALENIA.
    V Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    Regionalne Konsultacje: Niezale?no?? i rozwój Kó? Gospody? Wiejskich.
    HARMONOGRAM DY?URÓW W RAMACH "TYGODNIA POMOCY OFIARMO PRZEST?PSTW".
    PLANOWANE ?WICZENIA WOJSKOWE.
    ZAPROSZENIE NA VI MI?DZYNARODOWY HALOWY TURNIEJ PI?KARSKI
    SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE.
    SCALENIE GRUNTÓW - ZBIERANIE ?YCZE?.
    BEZP?ATNA MAMMOGRAFIA.
    ZWALCZANIE W?CIEKLIZNY ZWIERZ?T.
    ?YCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET.
    OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO.
    UWAGA ASF.
    ROZPORZ?DZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE W?ODAWIE.
    INFORMCJA DLA PRZEDSI?BIORCÓW.
    UWAGA SZCZEPIONKI.
    HARMONOGRAM LE?NICZY.
    VI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji
    KOMUNIKAT
  Urz?d Gminy
    Informacje ogólne
    Mapa Woli Uhruskiej
    So?ectwa
    Mapa gminy
    W?adze Samorz?dowe
    Struktura
    Drogi i komunikacja
    Jednostki organizacyjne
    Sprawy podatkowe
  Mapa serwisu
  Aktualno?ci
    KOMUNIKAT
    VI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji
    HARMONOGRAM LE?NICZY.
    UWAGA SZCZEPIONKI.
    INFORMCJA DLA PRZEDSI?BIORCÓW.
    ROZPORZ?DZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE W?ODAWIE.
    UWAGA ASF.
    OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO.
    ?YCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET.
    ZWALCZANIE W?CIEKLIZNY ZWIERZ?T.
    BEZP?ATNA MAMMOGRAFIA.
    SCALENIE GRUNTÓW - ZBIERANIE ?YCZE?.
    SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE.
    ZAPROSZENIE NA VI MI?DZYNARODOWY HALOWY TURNIEJ PI?KARSKI
    PLANOWANE ?WICZENIA WOJSKOWE.
    HARMONOGRAM DY?URÓW W RAMACH "TYGODNIA POMOCY OFIARMO PRZEST?PSTW".
    Regionalne Konsultacje: Niezale?no?? i rozwój Kó? Gospody? Wiejskich.
    V Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    ZEBRANIE UCZESTNIKÓW SCALENIA.
    KONSULTACJE SPO?ECZNE.
    APEL DO MIESZKA?CÓW.
    ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW.
    INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU AKCYZOWEGO.
    Przerwy w dostawie wody.
    IV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    Konsultacje spo?eczne zmian w statutach so?ectw gminy Wola Uhruska
    ZEBRANIA WIEJSKIE I STRA?ACKIE W GMINIE WOLA UHRUSKA.
    BEZPA?SKI PIES.
    ZEBRANIE UCZESTNIKÓW SCALENIA
    ?YCZENIA ?WI?TECZNE!
    III Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    ?P. Stanis?aw Pasikowski pseudonim "Tygrys".
    II Sesja Rady Gminy
    S?U?BA PRZYGOTOWAWCZA 2019
    HARMONOGRAM LE?NICZY: GRUDZIE? - STYCZE?.
    Informacja z I sesji Rady Gminy
    Sprawozdanie z dzia?alno?ci GOSiR-u w Woli Uhruskiej za rok 2018 oraz plan imprez na rok 2019 r.
    ZAPROSZENIE NA DEBAT?.
    I sesja Rady Gminy Wola Uhruska VIII kadencji
    Propozycja programu samorz?du VIII kadencji
    ZAWIADOMIENIE O STWIERDZENIU WYST?PIENIA W?CIEKLIZNY U LISA.
    Uroczysto?ci jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.
    XXXVIII Sesja Rady Gminy
    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ?YWNO?CIOWA 2014-2020.
    Wyniki g?osowania w wyborach samorz?dowych
    Rozpoczynamy przyjmowanie zg?osze? na usuwanie azbestu!
    ZARZ?DZENIE NR 256 WOJEWODY LUBELKSIEGO - KOMISJA DS. SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
    ZAWIADOMIENIE STAROSTY W?ODAWSKIEGO O MODERNIZACJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY WOLA UHRUSKA.
    14.10.2018 r.- Dzie? Edukacji Narodowej.
    Sesja Rady Gminy Wola Uhruska z okazji zako?czenia VII kadencji (12.10.2018 r.) - podzi?kowanie.
    OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEG Z DNIA 5 PA?DZIERNIKA 2018 R.
    XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    INFORMACJA DOTYCZ?CA SZACOWANIA LASÓW
    HARMONOGRAM LE?NICZY: PA?DZIERNIK - LISTOPAD.
    INFORMACJA O MOZLIWO?CI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA NA STRONIE PGE
    ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE.
    WDZI?CZNI POLSKIEJ WSI - W?WOLNICA 23 WRZE?NIA 2018 R.
    PIES SZUKA NOWEGO DOMU.
    MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY.
    PODZI?KOWANIA DLA STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.
    Pomoc zwi?zana z wyst?pieniem suszy lub powodzi - szkody w uprawach rolnych.
    BEZPA?SKI PIES.
    KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETRYNARII.
    INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU WYROBÓW ZAWIERAJ?CYCH AZBEST.
    Do?ynki Powiatu W?odawskiego
    OSTRZE?ENIE METEOROLOGICZNE NR 23.
    Rekordowe Dni Dobros?siedztwa Zbere?e-Adamczuki
    OSTRZE?ENIE METEOROLOGICZNE NR 21.
    ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU NA DZIER?AW? NIERUCHOMO?CI ROLNEJ.
    Zbere?e - Adamuczuki 2018
    EFEKTY REALIZACJI POP? PODPROGRAM 2017.
    ZAWIADOMIENIE - SCALENIE GRUNTÓW.
    HARMONOGRAM LE?NICZY SIERPIE?-WRZESIE?.
    DOBRY START
    EDD Zbere?e-Adamczuki 2018
    Plener
    KOMUNIKAT
    Podsumowanie obozu Spo?eczno-Naukowego
    II Motopiknik w Woli Uhruskiej
    ROZPORZ?DZENIE NR 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO.
    S?U?BA PRZYGOTOWAWCZA 2018
    INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z WICEWOJEWOD? LUBELSKIM w dniu 27.06.2018 r. w Woli Uhruskiej.
    Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych - susza.
    Obóz Spo?eczno-Naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
    Spotkanie w sprawie ASF i suszy
    XXXIV Sesja Rady Gminy
    Projekty herbu Gminy Wola Uhruska
    ZWALCZANIE ASF.
    ANKIETOWE BADANIA ROLNE.
    Przegl?d i aktualizacja wst?pnej oceny ryzyka powodziowego.
    Harmonogram le?niczy czerwiec-lipiec
    XXXIII Sesja Rady Gminy
    OG?OSZENIE
    USUWAMY AZBEST.
    INFORMACJA
    Uroczysto?ci 3 Maja
    BADANIA TECHNICZNE OPRYSKIWACZY.
    OG?OSZENIE
    XXXII Nadzywczajna Sesja Rady Gminy
    HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW.
    KOMUNIKAT W SPRAWIE PSZOK-U.
    ?YCZENIA WIELKANOCNE.
    ODBIÓR ARTYKU?ÓW ?YWNO?CIOWYCH.
    TRENING SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA.
    HARMONOGRAM WYZNACZANIA DRZEW DO WYCI?CIA.
    Pismo do Komendantów Placówek Stra?y Granicznej.
    Aktywny e-Samorz?d
    POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ.
    WIOSENNA AKCJA SZCZEPIE? LISÓW PRZECIWKO W?CIELI?NIE.
    ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE!
    XXXI Sesja Rady Gminy
    INFORMACJA
    ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE.
    Kolejny numer WOKÓ? Woli Uhruskiej
    WST?PNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW.
    DEABATA SPO?ECZNA.
    XXX Sesja Rady Gminy
    HARMONOGRAM LE?NICZY: LUTY - MARZEC
    HARMONOGRAM ZEBRA? WIEJSKICH.
    INFORMACJA.
    ?YCZENIA ?WI?TECZNE
    HARMONOGRAM LE?NICZY - GRUDZIE?/STYCZE?.
    XXIX Sesja Rady Gminy
    XXVIII Sesja Rady Gminy
    S?U?BA PRZYGOTOWAWCZA 2018 R.
    OG?OSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZ?CIA BUDOWY DROGI.
    Nabór wniosków w LGD
    APEL DO MIESZKA?CÓW.
    WOKÓ? Woli Uhruskiej
    UZUPE?NIENIE ARTYKU?U.
    ZAWIADOMIENIE SCALENIE
    S?u?ba kandydacka na potrzeby WOT.
    XXVII Sesja Rady Gminy
    PLANOWANE WY??CZENIA PR?DU.
    PLANOWANE WY??CZENIE PR?DU - ODWO?ANE
    ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE SCALENIA.
    PLANOWANE WY??CZENIA PR?DU.
    Ró?aniec do granic
    200 z? za znalezienie dzika
    XXVI Sesja Rady Gminy
    Spotkanie w sprawie rewitalizacji
    OBWIESZCZENIE
    Podsumowanie EDD Zbere?e-Adamczuki
    KONSULTACJE SPO?ECZNE PROJEKTU
    KOMUNIKAT Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynari.
    Komunikat dot. Krajowego O?rodka Wsparcia Rolnictwa
    ZAPROSZENIE NA KOLEJNE KONSULTACJE
    ZAPROSZENIA NA KONSULTACJE SPO?ECZNE.
    Rewitalizacja w Gminie Wola Uhruska
    Zbere?e - Adamczuki 2017
    BEZDOMNY PIES.
    Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
    AFRYKA?SKI POMÓR ?WI? (ASF).
    WYJA?NIENIE.
    Oferta Wakacyjna.
    Rewitalizacja w Gminie
    Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.
    PROGRAM I MOTOPINKNIKU W WOLI UHRUSKIEJ.
    Do?ynki Powiatu W?odawskiego 2017.
    Wykaz obiektów dla Zast?pczej komunikacji Autobusowej.
    KURS PIERWSZEJ POMOCY.
    Apel w sprawie ASF
    XXIV Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    DNI W?ODAWY 2017
    WA?NY KOMUNIKAT!
    ZASADY STOSOWANIA ?RODKÓW OCHRONY RO?LIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓ?.
    Zaproszenie na spotkanie informacyjno - warsztatowe.
    SZYNOBUS CHE?M - W?ODAWA ROZK?AD JAZDY.
    WA?NY KOMUNIKAT !
    ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE.
    Oferta pracy dla zootechnika.
    Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy UE
    3 Maja - uroczysto?ci rocznicowe
    V KIERMASZ RO?LIN OZDOBNYCH.
    XXII Sesja Rady Gminy
    ?WI?TA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
    Rekrutacja 2017/2018
    Wielkanoc 2017
    PTASIA GRYPA
    APEL DO MIESZKA?CÓW
    HARMONOGRAM LE?NICZY KWIECIE?/MAJ.
    XXI Sesja Rady Gminy
    Powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania
    BEZP?ATNA MAMMOGRAFIA.
    ZMIANY W DOP?ATACH BEZPO?REDNICH - SZKOLENIE.
    Zaproszenie na szkolenie.
    Akcja honorowego oddawania krwi.
    Zamiana numerów rachnków bankowych dla celów podatkowych.
    XX Sesja rady Gminy Wola Uhruska
    NABÓR WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIA?ANIA
    HARMONOGRAM LE?NICZY LUTY, MARZEC 2017 R.
    KOLEJNE ZEBRANIA WIEJSKIE.
    ZMIANY W WYCINCE DRZEW I ZAKRZACZE?.
    WA?NY KOMUNIKAT!
    PLANOWANE WY??CZENIA PR?DU
    ZEBRANIA WIEJSKIE- 2017 r.
    ZAWIADOMIENIE - SCALENIE GRUNTÓW WSI JÓZEFÓW, BYTY? I WOLA UHRUSKA.
    KONKURS WOJEWODY LUBELSKIEGO.
    INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII.
    WA?NA INFORMACJA !
    HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2017 R.
    HARMONOGRAM USTALANIA DRZEW DO WYCI?CIA.
    INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU.
    ?YCZENIA ?WI?TECZNE.
    OGRANICZENIA U?YWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH.
    XIX Sesja Rady Gminy
    ZAPISY DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI SPO?ECZNEJ
    ODBIÓR PACZEK ?YWNO?CIOWYCH.
    Zaproszenie na Jarmark
    XVIII Sesja Rady Gminy
    Zaproszenie na szkolenie powiatowe.
    Konsultacje Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy
    Samoobrona Kobiet
    Zaproszenie na obchody 98. rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?
    Nabór wniosków o datcje
    XVII Sesja Rady Gminy
    Jak zdoby? dotacj? w LGD Poleska Dolina Bugu
    Internet z WP3
    Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania
    Zawiadomienie w sprawie scalenia
    Ostatni nabór wniosków na usuni?cie azbestu
    Do?ynki Powiatowe
    Podzi?kowanie za wspó?prac? przy organizacji EDD Zbere?e-Adamczuki 2016
    Kresy 92
    EDD Zbere?e-Adamczuki 2016
    Syreny w rocznic?
    Spotkanie w sprawie scalenia
    Dodatkowy nabór na usuwanie azbestu
    XV Sesja Rady Gminy
    Szynobusy znów na torach
    Tydzie? Sportu
    XIV Sesja Rady Gminy
    Utrudnienia w dost?pnie do serwisu
    Uroczysto?ci 3 Maja
    XIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    Weso?ych ?wi?t
    ?wiczenia alarmowania
    Usu? azbest
    Spotkanie w sprawie paneli fotowoltaicznych
    Zespó? Doradztwa Rolniczego we W?odawie zaprasza na szkolenie.
    ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE.
    Koncert Kresowiaka
    Tydzie? Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest?pstwem
    XII Sesja Rady Gminy VII kadencji
    UWAGA GRYPA.
    NIIEODP?ATNE PORADY PRAWNE
    ZAK?ADAMY PANELE S?ONECZNE.
    PLAN ZADA? INWESTYCYJNYCH NA LATA 2015-2020
    SPRAWOZDANIE Z DZIA?ALNO?CI GMINY W ROKU 2015
    ANKIETOWE BADANIA ROLNE
    HARMONOGRAM ZEBRA? WIEJSKICH I OSP W 2016 roku.
    Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r.
    Dzie? wolny od pracy: 24.12.2015 r.
    XI Sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
    OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r.
    Uchwa?a Nr X/67/2015 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 19 listopada 2015 r.
    Zaproszenie na szkolenie.
    Obwieszczenie
    JAB?KA ZA DARMO, dla osób które dotychczas ich nie otrzyma?y.
    Harmonogram Dy?urów Aptek Ogólnodost?pnych Po?o?onych Na Terenie Miasta W?odawa.
    Odbiór jab?ek
    IX Sesja Rady Gminy
    Usu? azbest
    Wyniki g?osowania w wyborach parlamentarnych
    IX Sesja Rady Gminy
    Konsultacje spo?eczne
    Wyniki referendum
    Rezygnacja z paneli fotowoltaicznych
    VIII Sesja Rady Gminy
    Plener Plastyczny KRESY 92
    EDD Zbere?e-Adamczuki 2015
    Per?y Lubelszczyzny 2015
    SERCE I ROZUM
    POMPKA otwarta
    Otwarcie POMPKI
    Ruszaj? szynobusy
    Usu? azbest
    Powiatowe Zawody OSP
    VII Sesja Rady Gminy
    25 lat samorz?du
    Spotkanie w sprawie gazyfikacji
    Dzie? Samorz?du Terytorialnego
    Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP
    ?p. Ryszard Sosi?ski
    Wyniki g?osowania w wyborach Prezydenta RP
    VI Sesja rady Gminy
    Ch?tni na panele fotowoltaiczne
    Weso?ych ?wi?t
    V Sesja Rady Gminy
    Komunikat w sprawie psów
    POMOC UKRAINIE
    Wybory so?eckie
    Harmonogram odbioru odpadów
    III sesja Rady Gminy
    Problemy ze stron?
    II sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
    Rada Gminy Wola Uhruska VII kadencji
    Pierwsza sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
    Oficjalne wyniki wyborów samorz?dowych 2014
    Biegiem na Majdan
    Wyniki g?osowania w wyborach samorz?dowych
    Ostatania Sesja Rady Gminy VI kadencji
    Przerwy w dostawie energii
    Usu? azbest
    Podsumowanie kadencji 2010-2014
    Wyd?u?ony okres kursowania szynobusu na trasie Che?m-W?odawa
    XXXVIII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    ?w.p. Waldemar D?browski
    Zg?oszenia na zaprojektowanie przydomowej oczyszczalni ?cieków
    Otwarcie hali sportowo-widowiskowej w Woli Uhruskiej
    Zaproszenie na uroczysto?? otwarcia hali sportowej w Woli Uhruskiej
    Do?ynki Powiatu W?odawskiego
    Kolejny zagubiony wilczur
    Relacja z przebiegu Europejskich Dni Dobros?siedztwa Zbere?e-Adamczuki 2014
    XXIII Mi?dzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92"
    Zapowied? Europejskich Dni Dobros?siedztwa 2014
    Od pomys?u do sukcesu
    Fundusze na dzia?alno?? gospodarcz? w 2014 r.
    Uroczysto?? otwarcia ogólnodost?pnej sali gimnastycznej
    Szynobus powraca na lini? kolejow? Che?m-W?odawa
    XXXVII Sesja Rady Gminy Wola Uhruska
    Zebranie w sprawie scalenia
    Ostatni nabór wniosków o pomoc finansow?
    Gmina Wola Uhruska przyjazna mieszka?com
    VII Sypozjum Polsko-Ukrai?skie
    Zaproszenie na zawody sportowo-po?arnicze
    Wyniki g?osowania do PE w Gminie Wola Uhruska
    Próby ci?nieniowe gazoci?gu
    Zmiana harmonogramu odbioru odpadów
    Zaproszenie na uroczysto?ci ?wi?ta 3 Maja
  Geografia
  Historia
  Zabytki
  Honorowi Obywatele
  Kultura i sztuka
  Orlik 2012
  WOKÓ? Woli Uhruskiej
  OG?OSZENIA
  Projekty RPO WL
  Projekty PROW
  Projekty PO KL
  Gminna Biblioteka Publiczna
  Dzia?alno?? gospodarcza
  Informacja turystyczna
    Podstawowe informacje turystyczne
    Wirtulany spacer
    Szlaki piesze
    Szlaki rowerowe
    Szlaki kajakowe
    Szlaki konne
    Atrakcje przyrodnicze
  REWITALIZACJA
  Wybory samorz?dowe 2018
  Polowania PZ?
  Sesje Rady Gminy Wola Uhruska
                     
Górne menu
  Start
  Linki
    wola
Wola Uhruska
    wola
Wola Uhruska
  Napisz do nas
  Zespó? Szkó?
  Agroturystyka
  Kresy-92
  polesie24.pl
  WP3
                     
Inne menu
                     
Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska le?y w po?udniowo-wschodniej cz??ci powiatu w?odawskiego. Rozci?ga si? wzd?u? dot?d nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poni?ej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: W?odawa, Ha?sk, Wola Uhruska. Park rozci?ga si? na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i ?ródle?nymi jeziorami obj?tymi ochron? rezerwatow?.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 9925327
Imieniny
27 Listopada 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Damazy, Dominik,
Leonard,
Maksymilian, Oda,
Stojgniew, Walery,
Wirgiliusz
Do końca roku zostało 35 dni.
Licznik odwiedzin
Odwiedzi?o nas 9925327 internautów
TRW